עמוד הבית  |   אודות  |   ארכיון  |   ואלה תולדות  |   פולקלור ומנהגים  |   מוזיאון  |   מודעות  |   פורום  |   צ'אט  |   סקר  |   חדשות  |   עיתון  |   מועדון  |   צור קשר   

אישור  חיפוש

גרסא להדפסה שליחי דרבנן בלוב ארץ ישראל - טרפולי, הקשר לאורך הדורות ואלה תולדות
שליחי ירושלים בטריפוליטניה


מחבר/מבצע:   גבריאל דה ויטוריו רקח ז"ל
תאריך:   02/02/2004

טריפוליטניה היא אחת הארצות שהקשרים בינה לבין א"י היו אמיצים ותקינים. מזמן לזמן בקרו בטריפוליטניה שלוחים מא"י, ואעפ"י שמצבה הכלכלי של הקהילה היה ירוד כמעט בכל התקופות, הצליחו השדרי"ם לאסוף סכומי כסף לא מועטים. בספר "סדר הדורות" (בכתב-יד), שחובר ע"י אחד מגדולי הקהילה, הלא הוא ר' אברהם כלפון, אנו מוצאים מספר גדול של שדרי"ם שבאו לכאן, והרי שמות של כמה מהם:

בא שליח מארץ ישראל תוב"ב, החכם השלם הדיין המצויין מורי ורבי כמוהר"ר אברהם סורנאגה. אלול שנת התק"ח.
בא שליח מארץ ישראל תו"ב, החכם השלם הרב הכולל כמוהר"ר אברהם אזולאי, בן הרב הגדול חיד"א, שנת התקמ"ג, ונפטר בא"י שנת התקנ"ט.
בא שליח מירושלים תוב"ב, החכם השלם מורי ורבי כמהר"ר אברהם הלחאדיף, שנת התקמ"ז, ונפטר בחלב התקנ"ט.
בא שליח מירושלים תוב"ב, החכם יצחק הלוי אשכנזי שנת התקנ"א.
בא שליח מירושלים תוב"ב, החכם שמואל הלוי בן הרב שלמה הלוי, ט' בטבת שנת רני ושמחי בת ציון (תקנ"ח).
בא שליח מארץ ישראל, החכם שמואל סאנגויניטי, ר"ח ניסן התקס"ב. במקומו החכם מעיר תונס כמהר"ר משה סוזין.
 
בודאי שאין רשימה זו שלמה והחוקרים יוכלו להוסיף עליה כהנה וכהנה. בידי כותב הטורים הללו נשתמרו ג' תעודות משדרי"ם שבאו מירושלים לטריפולי. מתוכן יכולים אנו לעמוד על יחסם של בני קהילות אלו לעיר הקודש. ואותן בדעתי לפרסם הפעם.

התעודה הראשונה נכתבה בידי הש"דר ר' שלמה משה סוזין, נכדו של החכם באשי וה"ראשון לציון" ר' שלמה משה סוזין (הראשון). שגם הוא ביקר בקהילות אלו בשנת תקס"ב (עיין למעלה). ר' שלמה השני היה כאן בשנת תרכ"ט. זמן מועט לפניו היה בטריפולי שד"ר אחר ובאותו זמן עשו בה עוד ג' שדר"ים אחרים. מחברון, מצפת ומטבריה. אף-על-פי-כן, ולמרות שהתקיימה תקנה לא לקבל שד"ר אם לא עברו חמש שנים מיום שעזב קודמו את העיר, יכל ר' שלמה לגבות בטריפולי בלבד, סכום של מאה וארבעים לירות. אולם בערים וכפרים הסמוכים לא הצליח כי כל הכסף שנאסף שם נתן ע"י אחד מראש הקהלה בשם נתן ג'באלי לשליח אחר בשם ר' שלמה מאמן.
 
התעודה השניה היא מהשד"ר ר' יונה משה בכר יצחק טאג'יר שעשה בטריפולי בשנת תרל"ג. הוא הצליח יותר מקודמו והסכום שאסף מטריפולי בלבד הוא 130 מחבוב. יחד עם מה שאסף בשאר הערים והכפרים עלה הסכום ל- 780 מחבוב. סכום זה היה גדול יותר אלמלא ביקרו אז שדרי"ם אחרים מטעם קהלות אחרות בא"י ולקחו יותר ממה שמגיע להם. שד"ר זה תיקן כי כל הכספים הנגבים למען א"י יימסרו בידי "פקיד" מיוחד – זקני ר' ציון רקח – על הפקיד היה לחלק את הכספים בכל שנה ושנה לפי חלקים אלו: לירושלים – 40 למאה, לשאר הערים: חברון, צפת וטבריה – 20 למטה לכל אחת ואחת. אף הוא קבע את "קופת רחל אמנו". לכמה כפרים בטריפוליטניה שלח ר' משה שליחי-משנה מבני טריפולי עצמה ששלם להם שכר-טרחה. אולם הם לא הצליחו ביותר. גם בזמנו שהו שליחים אחרים במקום, והם: ר' יצחק קלאמארו מחברון ור' יוסף ארוואץ שליח העדה המערבית בירושלים.
 
התעודה השלישית מר' יוסף נסים בורלא, אשר היה בטריפולי בשנת תרל"ח. הוא מציין לשבח את עזרתו של ר' חי מימון, מגדולי הקהילה, ובניו. בנו של ר' חי מימון נסע לערים אחרות בטריפוליטניה, כדי לגבות עבורו את הנידר והנידב לירושלים. הימים היו ימי מלחמה ומסים כבדים הוטלו על יהודי טריפוליטניה אולם דבר זה לא מנע ממנו את ההצלחה והוא יוצא לעירו עם סכום כסף גדול של 953 מחבוב.
 
תעודה א
 
זה כתב ידי נאמן, ומשה כותב בדמע ממה שעבר על ראשי מיום בואי פה העירה עוב"י טראבלס יע"א בשליחות מצווה מחו"ר ארעא קדישא ירושלים ת"ו, ועבר על ראשי מה שלא דמיתי ועלה על לבי, כי באמת מן הראוי היה לעמוד עמי עמידה שיש בה סמיכה, אבע"א לכבוד עיה"ק ירוש' ת"ו, כי ידוע גודל קדושת ירוש' ת"ו והעם היושב עליה, למעלה משלשה אלפים נפשות מישראל מוטלים ברעב, והמפורסמות אין צריך ראיה כי כולם ידעו העברי והעבריה, ואבע"א לכבוד עט"ר הגאון מרן זקני שמו נודע בשערים גודל קדושתו וחסידותו אשר עשה משה לעיני כל ישראל. והם לא כן עשו כי אם כל בתר איפכא, התחילו בטו"ת, שיש להם תקנה שלא יבא שד"ר עד ה' שנים, ומ"ז הלכתי להכפרים כגנב הבורח, ועשו מה שנראו בעיניהם, וסבלתי מרורות דם ואש ותימרות, איך שהיה, ואני ידעתי כי לא לרעה ח"ו ניתכונו, כי אם בראותם שלשה שלוחי כולל ועיר שכולה רשי"ם, ועניות לא הניח מדה טובה, אבל בהא מודינא שעלה בקב"ץ נדבת טראבלס ואגפיה סך מאה וארבעים לירה חוץ מנדבת דירנא וג'בל ועמון שלא נתנו פ"ק, שמלבד שלא עשו נדבה לשליש ולרביע שיש שם איש הדמי"ם, נתן ג'באלי שנתן כל השקלים להשד"ר ר' שלמה מאמן, בטחתי מ"ש רז"ל: כל מי שמוצא ממון מזה ונותנו לזה הקב"ה נוטל ממנו נפשות. ומעתה אני אברך ולי נאה לברך לכל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים, וזאת הברכה אשר בירך משה: אל שדי יתן לכם לרחמים להריק לכם ברכה עד בלי די ויענה אתכם בגשמי רצון. ואפריון נמטייה לטובים השנים מזהב פרויים ראשון בק' בעל אכסנייא סי' יוסף כליפי והטור השני החו"ש סי' יצק חסאן הי"ו, אנא דאמרי ישלם ה' פעלם וזכות מרן זקני יכול מג'ן, ועל כל העדה ישלם ה' פעלם ברוב עז ושלום. כ"ד הצעי"ר המשלת שועל ייוצא מקה"ק, כותב וחו' בש"א טבת, ולא שמעו אל משה ובש' וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו לפ"ק [תרכ"ט].
 
תעודה ב
 
ישמח משה במתנת חלקו, ויבא משה בשליחותייהו דרבנן קדישי מעיר עז לנו ירושלם קרתא דשופרייא תובב"א לעי"ת טראבלס יע"א, ולפי העת והזמן הצלחתי כנגד מי שקידמני בסיעתא דשמייא ובסיעת טובים השנים מזהב

 
מרכז אור שלום - לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב © כל הזכויות שמורות 2002 - 2005 האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים